องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
  นายเสรี  ร่วมพล  
  นักวิชาการศึกษา  
นางสาวดาราณี  บานโพธิ์ นางสาวบานเย็น  ฉิมมาลี
ครู ครู