องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  กิจกรรมการประชุมพิจารณแผนและงบประมาณของคณะกรรมการก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
  การประชุมจัดทำแผนสุขภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักป...
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้