วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าจัดสถานที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเครื่องเสียง พร้อมรื่อถอนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำอาหารตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง